[1]
S. Golomeova, D. Andronikov, S. Zezova, and K. Mojsov, “КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ НА ПРОИЗВОДСТВО ВО РАЗЛИЧЕН ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД”, YFE, vol. 21, no. 1, pp. 53-61, Dec. 2020.