[1]
S. Zezova, A. Janevski, S. Jordeva, and S. Golomeova-Longurova, “ВАЖНОСТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА ЗА ЕКОНОМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА”, YFE, vol. 21, no. 1, pp. 63-71, Dec. 2020.