[1]
B. Koleva and N. Atanasova, “АНАЛИЗА НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА КАКО ОСНОВА ЗА ЕФИКАСНО ДЕЛОВНО ОДЛУЧУВАЊЕ”, YFE, vol. 22, no. 1, pp. 31-39, Dec. 2021.