Paneva, M. “ВЛИЈАНИЕТО НА ТЕХНОЛОГИЈАТА И ИНОВАЦИИТЕ ВРЗ КРЕИРАЊЕТО НА МЕНАЏМЕНТ СТРАТЕГИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО”. Yearbook - Faculty of Economics, Vol. 8, no. 1, Sept. 2018, pp. 215-26, https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/2444.