Leseva, M. “ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ЕЛЕКТРОНСКОТО БАНКАРСТВО, НЕГОВИТЕ ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАТОЦИ ВО БАНКАРСКИОТ СЕКТОР ВО РМ”. Yearbook - Faculty of Economics, Vol. 8, no. 1, Sept. 2018, pp. 237-44, https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/2446.