Ristov, G., and T. Miceski. “УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ВО БАНКАРСКИОТ СЕКТОР ”. Yearbook - Faculty of Economics, Vol. 15, no. 1, Dec. 2020, pp. 63-77, https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3904.