Sofijanova, E., and I. Gruevski. “ВРЕМЕТО, ТРОШОЦИТЕ И ПЕРФОРМАНСИТЕ – РЕЛЕВАНТНИ СИСТЕМИ ВО МЕНАЏИРАЊЕ СО ПРОЕКТИ ”. Yearbook - Faculty of Economics, Vol. 21, no. 1, Dec. 2020, pp. 15-20, https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3925.