Paneva, Marina. “ВЛИЈАНИЕТО НА ТЕХНОЛОГИЈАТА И ИНОВАЦИИТЕ ВРЗ КРЕИРАЊЕТО НА МЕНАЏМЕНТ СТРАТЕГИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО”. Yearbook - Faculty of Economics 8, no. 1 (September 12, 2018): 215-226. Accessed January 18, 2022. https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/2444.