Miceski, Trajko, and Natasa Stojovska. “ПОЗНАВАЊЕТО НА ПОТРОШУВАЧИТЕ КАКО КЛУЧЕН ЧЕКОР ВО ФОРМУЛИРАЊЕ НА МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА”. Yearbook - Faculty of Economics 5, no. 1 (December 9, 2020): 127-137. Accessed May 18, 2022. https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3815.