1.
Miceski T, Stojovska N. ПОЗНАВАЊЕТО НА ПОТРОШУВАЧИТЕ КАКО КЛУЧЕН ЧЕКОР ВО ФОРМУЛИРАЊЕ НА МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА. YFE [Internet]. 2020Dec.9 [cited 2022May18];5(1):127-3. Available from: https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3815