Yearbook - Faculty of Law https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL en-US borka.tusevska@ugd.edu.mk (Borka Tusevska) borka.tusevska@ugd.edu.mk (Borka Tusevska) Sat, 30 Jan 2021 13:58:49 +0000 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА ВО ПОЛИТИЧКИОТ СИСТЕМ НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 25 ГОДИНИ ПО ДЕЈТОН https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/4095 <p><span class="fontstyle0">Босна и Херцеговина во 2020 одбележува четврт век од потпишувањето на<br>Дејтонскиот мировен договор, со кој беше приведена кон крај триипол годишната граѓанска<br>војна. ДМД беше особено впечатлив по силниот реторички акцент за обезбедување универзални<br>човекови права, кои во самиот Договор се сметаа за „меѓународно пријателски“, но 25 години по<br>Дејтон беше тешко да се имплементираат, но не поради неспособност да се преведат меѓународните<br>стандарди во домашниот контекст, туку поради фундаменталните контрадикторности на самиот<br>уставно-политички систем воведен токму во Дејтон. Оттука, целта на овој труд е да се разгледа<br>системот на човекови права во светло на Дејтонскиот политички систем на БиХ. За таа цел,<br>најнапред ќе биде направен преглед на теориската литература која се занимава со човековите<br>права, за потоа да се даде осврт за карактерот на уставно уредениот систем за остварување и<br>гаранција на човековите права и основни слободи во БиХ, преку посочување на неговите<br>проблематични аспекти и недостатоци во изминатиот четврт век од потпишување на ДМД, како<br>и сублимирање на можните размислувања за нивно понатамошно унапредување.<br></span></p> Никола Амбарков Copyright (c) 2020 Yearbook - Faculty of Law https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/4095 Fri, 29 Jan 2021 13:59:10 +0000 ФОРМАЛНО-ПРАВНИТЕ ПРИЧИНИ ПОРАДИ КОИ Т.Н.. „ЗАКОН ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ“ НЕ Е ЗАКОН CASE STUDY https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/4096 <p><span class="fontstyle0">Трудов што е пред вас произлезе од серијата јавни настапи и стручни написи<br>на авторот, пласирани низ пишаните и електронски медиуми и портали, а кои беа посветени на<br>акцентирањето на неотстранливите правни пречки со кои се соочува октроираниот </span><span class="fontstyle2">т.н.. </span><span class="fontstyle0">„</span><span class="fontstyle2">Закон<br>за употреба на јазиците</span><span class="fontstyle0">“ (2019). Впрочем, авторот на текстов е и еден од подносителите на<br>иницијативата пред Уставниот суд на РМ за поништување на овој противУставен и политички<br>наметнат правен акт, кој по ниту еден принцип на јавното право не може да произведе правно<br>дејство.<br>Во овој труд ќе се задржиме само на јуристичка аргументација на формално-правните<br>причини поради кои овој контроверзен т.н.. „закон“, донесен од страна на Собранието на РМ,<br>а илегално објавен во Службен весник на РМ без неопходниот претседателски потпис, не може<br>да произведе никакво правно дејство, поради директна спротивност на процедурата во која е<br>донесен со неколку важечки членови од Уставот на Република Македонија (1991) и неговите<br>амандмани, потоа од Законот за Собранието на РМ (2009), Законот за објавување на законите и<br>другите прописи во Службен весник на РМ (1999), како и од Деловникот на Собранието на РМ<br>(2008). Материјално-правните причини за неговата неуставност ќе ги разгледаме во некоја следна<br>прилика.</span></p> Димитар Апасиев Copyright (c) 2020 Yearbook - Faculty of Law https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/4096 Fri, 29 Jan 2021 14:05:50 +0000 РИМСКИОТ MANDATUM (ДОГОВОР ЗА ПОЛНОМОШНО) ВО СРПСКИОТ ГРАЃАНСКИ ЗАКОНИК НА ХАЏИЌ https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/4097 <p><span class="fontstyle0">Римското право на денешното, современо право и современите правни системи<br>остава спектар на права и правни институти чија примена е обележје на современиот правен<br>живот. Ваквото наследство ги наметнува прашањата: Како овие институти доспеале на овие<br>простори? Во која мера правилата за овие институти поставени уште во римското право се денес<br>реципирани? Во овој труд, авторот разгледува еден од многуте наследени римски институти кои<br>се создаваат во Рим и стануваат дел од римското право. Станува збор за римскиот mandatum<br>(договор за полномошно) чии почетоци датираат од периодот на римската Република. Овој<br>римски институт на просторите на бивша Југославија доспева преку Српскиот граѓански<br>законик. Авторот ќе ги наведе основните правила за mandatum (договор за полномошно) кои<br>биле карактеристични за Рим. Компарацијата на mandatum (договор за полномошно) во Српскиот<br>граѓански законик ќе прикаже колку римските правила се пренесени и втемелени во овој законик.<br>Во овој труд, на крајот, ќе се утврди постоењето, силното влијание и рецепцијата на римското<br>право кај конкретниот правен институт во Српскиот граѓански законик на Хаџиќ.</span> </p> Анета Атанасовска-Цветковиќ Copyright (c) 2020 Yearbook - Faculty of Law https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/4097 Fri, 29 Jan 2021 14:10:38 +0000 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И МУЛТИКУЛТУРНИ АСПЕКТИ ВО КРАЛСТВОТО ДАНСКА И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/4098 <p><span class="fontstyle0">Предмет на анализа во овој труд е политичкиот систем како дел од општественото<br>уредување, конститутивните елементи и мултикултурните аспекти на Кралството Данска и<br>Република Македонија. Во трудот е направена компаративна анализа на правната регулатива,<br>со цел да се увиди како се регулираат овие прашања, дали постојат заеднички нишки во двата<br>случаи и кои се правните акти со кои се спроведуваат. Земајќи ги во предвид етничките, јазичните<br>и религиските идентитети на населението кое живее во двете држави, воочливо е постоење<br>на изразен мултикултурализам, меѓутоа доколку се споредат правните акти и политики кои<br>се применуваат за заштита на мултикултуралноста, во двете држави се воочуваат значителни<br>разлики. Мотивот за ова истражување е да се споредат две мултикултурни општества со различни<br>политички системи, а со цел да се увиди дали државното уредување влијае врз уредување на<br>мултикултурните прашања.<br></span></p> Јорданка Галева Copyright (c) 2020 Yearbook - Faculty of Law https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/4098 Fri, 29 Jan 2021 14:14:57 +0000 ГЕНЕЗАТА НА ПРАВНАТА ЗАШТИТА НА БАЗИТЕ НА ПОДАТОЦИ ВО САД, ЕУ И МАКЕДОНСКОТО ЗАКОНОДАВСТВО https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/4099 <p><span class="fontstyle0">Глобалниот тренд на дигитализација на општествата води кон појава на нова<br>моќна алатка- моќта на податоците, односно на базите на податоци. Со оглед на зголемувањето на<br>меѓународната трговија и глобалниот дострел на Интернетот, пожелно е да се има хармонизирана<br>политика за повторна употреба на базите на податоци во сите јурисдикции низ целиот свет.<br>Можеби американскиот пристап е пофлексибилен за дозволено извлекување и користење на<br>базите на податоци во функција на слободниот пристап и отвореност на податоците воопшто.<br>Но, во тој случај како би се мотивирале изготвувачите на базите ако нивниот вложен труд не<br>е под правна заштита. Од друга страна пак, суи генерис правото може да се доведе до апсурд<br>со можноста преку постојано ажурирање на базата на податоци да се обезбеди нејзина вечна<br>заштита. Овие дилеми отвораат широки области на толкување и истражување. Во таа насока,<br>анализата на постоечките законски решенија, толкувањето на нивната ефикасност и ефективност,<br>како и генезата на правната заштита на базите на податоци со условите кои придонеле за таквиот<br>еволутивен тек и развој, се основа за појасно претставување на потребата од меѓународно<br>усогласена правна заштита на базите на податоци.</span> </p> Билјана Дончевска Copyright (c) 2020 Yearbook - Faculty of Law https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/4099 Fri, 29 Jan 2021 00:00:00 +0000 ВОНРЕДНИ ПРАВНИ ЛЕКОВИ ВО ШПАНСКОТО ГРАЃАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/4100 <p><span class="fontstyle0">Системот на вонредните правни лекови на шпанското граѓанско процесно право<br>е еден од најинтересните на микро компаративно ниво. Ова затоа што шпанскиот законодавец<br>системот на вонредните правни лекови на граѓанската постапка нема да го креира исклучиво<br>согласно француската традиција, туку и согласно својата визија за воедначување на процесните<br>закони. Токму поради ова низ својата двовековна еволуција системот на вонредните правни<br>лекови на шпанското граѓанско процесно право ќе покаже извесни особености, особености кои<br>се туѓи за системот на вонредните правни лекови кој го воведе германско-австриската процесна<br>доктрина.<br>Во моментов системот на вонредните правни лекови во шпанското граѓанско процесно право<br>е доста едноставен и составен само од два правни лекови ревизија на конечна одлука и вонреден<br>правен лек поради процесни повреди.</span></p> Зорица Стоилева, Емилија Ѓорѓиоска, Дијана Ѓорѓиева Copyright (c) 2020 Yearbook - Faculty of Law https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/4100 Fri, 29 Jan 2021 14:28:04 +0000 КАКО ДО ПОГОЛЕМА БРОЈНОСТ НА ПРАТЕНИЧКИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА? https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/4101 <p><span class="fontstyle0">Целта на овој труд е да се идентификуваат факторите кои најмногу влијаат на<br>бројноста на пратеничките, како и да се процени важноста од промената на изборниот систем врз<br>родовата застапеност во Собранието на Република Северна Македонија. Во рамките на трудот е<br>направена симулација на освоените пратенички мандати на парламентарните избори во 2016 и<br>2020 година, со тоа што територијата на државата беше земена како една изборна единица, наместо<br>постојните шест. Врз основа на добиените резултати се направи споредба на распределбата на<br>мандатите со цел да се види дали и за колку би се разликувале освоените мандати од страна<br>на пратеничките, доколку територијата на државата би претставувала една изборна единица.<br>Дополнително, преку анализа на кандидатските листи од изборите, се испитуваа одредени<br>трендови во однос на застапеноста на жените на листата, при што беа извлечени одредени<br>заклучоци за влијанието од воведувањето на отворените листи на родовата застапеност во нашата<br>држава.<br>Резултатите од спроведената симулација покажуваат дека примената на една изборна<br>единица би имала позитивен ефект врз застапеноста на жените во Собранието, односно бројот на<br>жени кои би освоиле мандат во Собранието би се зголемил. Во однос на употребата на отворени<br>листи, наодите од анализата наведуваат на заклучокот дека воведувањето на отворени листи без<br>дополнителни услови и мерки би се одразило негативно врз родовата застапеност на жените во<br>македонското Собрание.<br>Генерален заклучок е дека изборниот систем влијае врз можностите за застапеност на жените<br>во парламентот. Сепак, треба да се има предвид дека самиот изборен систем не е ниту неопходен,<br>ниту доволен услов за да се обезбеди родово сензитивна застапеност во парламентите. Потребни<br>се дополнителни (посебни) мерки за да се поттикне зголемувањето на застапеноста на жените во<br>парламентот.</span> </p> Ева Јованова, Дејан Димитриевски Copyright (c) 2020 Yearbook - Faculty of Law https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/4101 Fri, 29 Jan 2021 14:33:03 +0000 ЕВРОПСКОТО КРИВИЧНО ПРАВО И ЗАЕМНАТА ДОВЕРБА ВО КРИЗА: СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/4102 <p><span class="fontstyle0">Неодамнешниот случај со Карлес Пуџдемон потврдува дека Европското кривично<br>право, особено системот на Европскиот налог за апсење (ЕНА), е во криза на доверба. Трудот ги<br>разработува фактите на случајот, како и одлучувањето на Германскиот висок регионален суд на<br>Шлезвиг-Холштајн кој го одби ЕНА издаден од властите на Шпанија за кривичното дело бунт<br>поради недостаток на двоен криминалитет. Трудот, исто така, сугерира дека кризата е создадена<br>со одбивањето на можноста прашањето да се упати до Судот на правдата на Европската Унија<br>(СПЕУ) во постапка по претходно одлучување со цел дополнително да се утврди Правото на ЕУ<br>по критериумите за двоен криминалитет. Тоа доведе до намалување на довербата меѓу државитечленки, бидејќи шпанското судство било ставено на страна, а системот на ЕНА доведен во<br>прашање. Заклучокот укажува на потребата од зајакнување на заемната доверба меѓу државитечленки, како и поголема вклученост на СПЕУ и евентуално решавање на случајот од страна на<br>Европскиот суд за човекови права.</span></p> Ивица Јосифовиќ Copyright (c) 2020 Yearbook - Faculty of Law https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/4102 Fri, 29 Jan 2021 15:28:14 +0000 АНАЛИЗА НА МОЖНОСТА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ СО ЕДНО ЕВРО ОСНОВНА ГЛАВНИНА ВРЗ ОСНОВА НА ГЕРМАНСКИОТ МОДЕЛ https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/4103 <p><span class="fontstyle0">Во рамките на трудот, авторите правата анализа на новопредложените измени<br>на Законот за трговските друштва во поглед на воведување на можноста за основање на друштво<br>со ограничена одговорност со основна главнина од едно евро. Притоа, авторите се осврнуваат<br>на германското решение, каде во 2008 година се воведува исто така можноста за основање на<br>друштво со ограничена одговорност со минимална основна главнина од едно евро. Ваквото<br>решение подоцна се презема и во Хрватска. Сите овие трендови се мотивирани од британското<br>решение за основање на друштво со основна главнина од една фунта.</span></p> Горан Коевски, Борка Тушевска Гавриловиќ, Дарко Спасевски Copyright (c) 2020 Yearbook - Faculty of Law https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/4103 Fri, 29 Jan 2021 15:33:37 +0000 МЕЃУНАРОДЕН И НАЦИОНАЛЕН КОНТЕКСТ НА ПРАШАЊЕТО ЗА НАСИЛСТВО ВРЗ ДЕЦАТА ОД СТРАНА НА ВОЗРАСНИ ВО СОВРЕМЕНОТО ОПШТЕСТВО https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/4104 <p><span class="fontstyle0">Заштитата на децата од различни форми на насилство претставува своевиден<br>морален и законски императив на современата казнено – правна регулатива со која се уредува<br>предметната проблематика. Агресијата врз децата во сите нејзини форми е сеприсутен феномен<br>во современото општество, кој за жал дури и на денешниот степен на демократски достигнувања,<br>претставува сериозна повреда на нивниот интегритет. Раководени од идејата дека заштитата на<br>детскитеправаенужноствоостварувањетонанивнатаблагосостојба,намеѓународноинационално<br>ниво во континуитет се евидентни заложбите за врамување на разните форми на насилство врз<br>децата во соодветна правна рамка. Истовремено, не изостануваат ниту напорите за подобрување на<br>ефективноста на постојните механизми и сервиси за заштита, преку континуирано валоризирање<br>на практичните достигнувања во оваа област, кога станува збор за институционалната заштита на<br>децата во ризик и децата кои веќе станале жртва на насилство. Анализата на различните форми<br>на насилство и занемарување на децата, е особено важно прашање од глобален интерес, бидејќи<br>ваквите поведенија потенцијално го загрозуваат психофизичкиот интегритет на кревката детска<br>индивидуа, а како такви претставуваат директна повреда на основните детски права содржани<br>во Конвенцијата за правата на детето. Оттука, основната идеја на овој труд е да се утврди каков<br>е пристапот на меѓународната заедница и националното законодавство во справувањето со<br>проблемот на насилство врз деца во современи услови, како една од најзначајните претпоставки<br>за создавање на „Свет по мера на децата“.<br>Во современи услови, покрај различните форми на насилство што децата ги трпат од страна<br>на возрасни лица кои настапуваат од позиција на авторитет и моќ над нив, особено актуелни се<br>врсничкото насилство и сајбер насилството како релативно нов облик на злоупотреба на детските<br>права, што му дава дополнителна тежина на проблемот. Сепак, со оглед на тоа дека фокусот во<br>овој труд е ставен на виктимизирањето на деца од страна на возрасни, во оваа прилика нема<br>подетално да ги разгледуваме.</span></p> Олга Кошевалиска, Александра Роглева Copyright (c) 2020 Yearbook - Faculty of Law https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/4104 Fri, 29 Jan 2021 15:39:52 +0000 ЗНАЧЕЊЕТО НА УСТАВНАТА ЖАЛБА ВО КРЕИРАЊЕТО НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИОТ ОДНОС НА МЕЃУ УСТАВНИТЕ СУДОВИ И ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/4105 <p><span class="fontstyle0">Во овој труд е анализирано прашањето за значењето на уставната жалба во<br>градењето на институтионалниот однос на уставните судови и Европскиот суд за човекови права.<br>Најчесто како предмет на контрола на уставноста и законитоста пред Уставниот суд се општите<br>правни акти, законите и подзаконските акти. Но, создавањето на уставната жалба дозволи освен<br>општите акти предмет на контрола на уставноста да бидат и поединечните акт, односно актите<br>на судските и управните органи. Токму уставната жалба како правен институт овозможува да се<br>содадат правни услови за воспоставување на специфичен однос меѓу посебна меѓународно-правен<br>судски систем и националните органи на држава против која е изјавена индивидуална жалба пред<br>Европскиот суд за човекови права, и на тој начин да се креира јуриспруденцијата на Судот, збир<br>на правила со кои непосредно се влијае во правниот систем на засегнатата држава. Влијанието<br>на уставната жалба го овозможува фактот дека во системот на правни лекови пропишани во<br>националното право, е последниот правен механизам кој треба да се искористи пред постапката на<br>одлучување да добие меѓународни аспекти. Од институционалната комуникација не е исклучена<br>ниту Македонија. Иако нашиот правен систем не предвидува уставна жалба, туку посебно правно<br>средство наречено „барање за заштита на човековите права“ кое во извесна мера потсетува на<br>уставната жаба имплементирана во најголем број европски држави, сепак може да се примени<br>пред Уставниот суд. Од суштинско значење за институтионалната комуникација меѓу уставните<br>судови и Европскиот суд за човекови права е прифатениот систем за местото на меѓународните<br>договори во домашниот правен поредок.</span> </p> Дејан Савески Copyright (c) 2020 Yearbook - Faculty of Law https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/4105 Sat, 30 Jan 2021 13:42:20 +0000 ЕДНАКВА ПЛАТА ЗА РАБОТА СО ЕДНАКВА ВРЕДНОСТ https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/4106 <p><span class="fontstyle0">Имајќи го предвид фактот што правото на еднаква плата е признаено како<br>човеково право за сите, во трудот се прави анализа на овој концепт во македонското трудово<br>законодавство. Тој претставува критериум за плаќање на работниот ангажман на мажите и<br>жените за работа со еднаква вредност т.е. исто работно место. Овој концепт веќе со децении<br>е принцип во меѓународното трудово право, сè повеќе инфилтрирајќи се како стандард и во<br>националните законодавства. Со употреба на правниот и социолошкиот метод во трудот се доаѓа<br>до заклучок дека во Република Северна Македонија проблемот не е во легислативата, туку во<br>недоволната информираност за правата на жените во врска со оваа тематика. Други проблеми<br>се неинформираноста дека правото за еднаква плата за еднакво вреднувана работа е регулирано<br>и со закон, ниското ниво на свесност и непостоењето на стриктни мерки за транспарентност на<br>платите, но исто така и стравот од губење на работното место, доколку работничката го пријави<br>работодавачот за кршењето на овој принцип. Примената на законодавните одредби што го<br>промовираат овој принцип во голема мера зависи и од практичното спроведување и заканите од<br>санкции во случај на непочитување од страна на работодавачите.</span> </p> Билјана Тодорова Copyright (c) 2020 Yearbook - Faculty of Law https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/4106 Sat, 30 Jan 2021 13:47:07 +0000 СОСТОЈБИТЕ И ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА ПРАВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/4107 <p><span class="fontstyle0">Прашањето за застапеноста на правните предмети во средното образование се наметнува<br>врз основа на визијата и потребата од едно современо образование, како и од неопходноста<br>од постоењето на граѓанско општество во кое централното место му припаѓа на граѓанинот и<br>неговите слободи и права загарантирани со Уставот, и во кое треба да се приоритети демократијата,<br>владеењето на правото и правната држава.<br></span><span class="fontstyle2">Дали статусот на правните предмети во средното образование во нашите училишта е на<br>задоволително ниво?</span> </p> Билјана Панова Copyright (c) 2020 Yearbook - Faculty of Law https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/4107 Sat, 30 Jan 2021 13:51:56 +0000 СЕБЕСПОЗНАНИЕТО И ПРАВОТО ДА СЕ ЧОВЕКУВА https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/4108 <p><span class="fontstyle0">Исправен пред современоста и демократијата речиси е незвозможно било што да се каже, а<br>притоа да не се повреди нечие чувство, нечие право или морал. Опкружен од хиперсензибилниот<br>свет, внимавам како се однесувам што зборувам што споделувам на фејсбук за случајно да не<br>повредам некого да не го одземам неговото право, да не ги повредам неговите чувства. Искрено<br>понекогаш таквата состојба ми смета бидејќи мојот живот како постојано да е во една состојба<br>на одржување на правото, состојба на прилагдување кон другите, па се бара од мене да бидам<br>толерантен, да негувам мултикултурализам, инкулзија, плурализам, па дури и да внимавам<br>како се однесувам кон оние различните од мене во делот на сексуалната определба или кон<br>сексуалните работнички кои не смеам јавно да ги нарекувам проститутки, но затоа тие смеат<br>јавно во провокативна облека да скандираат со црвените чадори по улиците. Како професор –<br>наставник не смеам хиперактивните деца да ги наречам невоспитани бидејќи родителите веднаш<br>реагираат, барајќи посебни програми, со чија помош уште повеќе би дошла до израз нивната<br>хиперактивност т.е. „умност“ и „интелегенција“. Сè позачестени се термините свет на разлики,<br>слобода на говор, вероисповед како и семинарите и работилниците на тема човекови права,<br>демократија и слично. Во неколку ситуации ме доживуваа како најдолен примитивец, кога се<br>застапував против легализација на марихуаната, против еднополните бракови и против абортусот<br>во крајна линија, дури и кога изразував сомнеж кон демократијата воден од идејата дека секогаш<br>скептицизмот ја унапредувал науката, наспроти идеолошкиот догматизам кој безрезервно се<br>прифаќа и со сè се согласува. И сè додека од овде јас размислувам за човековите права, сè повеќе<br>кај нас луѓето се хранат на ист начин, слушаат иста музика, конзумираат огромни количини<br>пива, скара по фестивалите, питијадите, самунијадите фестивалите од секаков вид. Од една<br>страна постојано се зборува за свет на разлики, додека од друга страна се живее онака како некој<br>замислил и се живее во духот на највулгарниот конзумеризам еднолитно придружено со поимот<br>на глобализацијата која како тема се наметнува сè почесто. Во една таква состојба не изненадува<br>воопшто зошто кога им зборувам на учениците од четврта година за Имануел Кант да речеме, а<br>со тоа и филозофијата ја доживуваат како нешто надвор од нивната животна опсервација, често<br>без некој предизвик да дискутираат, па морам дополнително да барам стратегија за мотивација<br>која најчесто низ игра треба да ме доведе до посакуваната цел, но често и во моите најдобро<br>осмислени вежби и подготовки останувам без потребниот фидбек од учениците.</span> </p> Јовица Илиќ Copyright (c) 2020 Yearbook - Faculty of Law https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/4108 Sat, 30 Jan 2021 13:56:27 +0000