https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/issue/feed Yearbook - Faculty of Philology 2021-02-02T22:04:52+00:00 Nina Daskalovska nina.daskalovska@ugd.edu.mk Open Journal Systems https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/4127 ДИЈАЛЕКТИТЕ НА ШПАНСКИОТ ЈАЗИК ВО СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ 2021-02-02T22:04:52+00:00 Marija Todorova evavelinova@yahoo.fr <p>Во овој труд се анализира состојбата и застапеноста на шпанскиот<br>јазик во Соединетите Американски Држави, се истакнуваат разновидноста на јазикот<br>и неговите јазични варијации. Целта на овој труд е да се даде приказ на најзастапените<br>дијалекти на шпанскиот јазик во САД и детално да се објаснат нивните главни фонетско-<br>фонолошки особености. За потребите на овој труд се прави теоретско истражување<br>на литература од познати автори, а најмногу се користи литературата на Џон Липски,<br>американски лингвист кој всушност е еден од најеминентните научници и истражувачи<br>во областа на шпанската дијалектологија и јазична варијација.</p> 2021-02-02T21:09:35+00:00 Copyright (c) 2021 Yearbook - Faculty of Philology https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/4128 THE USE OF LETTERS IN POSTMODERN BIOFICTIONS: THE PARIS WIFE 2021-02-02T22:04:52+00:00 Marija Krsteva evavelinova@yahoo.fr Dragan Donev evavelinova@yahoo.fr Kristina Kostova evavelinova@yahoo.fr Krste Iliev evavelinova@yahoo.fr Natalija Pop Zarieva evavelinova@yahoo.fr <p>Postmodern literary authors make use of various literary modes and<br>techniques as a way of producing different cultural and linguistic contexts. Such devises, as<br>Jaroslav Kusnir (2011) lists them, include use of old forms and genres deliberately turning<br>to plagiarism, kitsch, false or pretended quotations from well-known literary and other texts,<br>intertextuality, pastiche etc. In postmodern biofictional writing the use of factual and fictional<br>letters in producing new meanings has a special role. By means of that, authors fictionally<br>install and subvert factual inputs. As a result, new forms, styles and genres are created.</p> 2021-02-02T21:15:31+00:00 Copyright (c) 2021 Yearbook - Faculty of Philology https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/4129 ПРЕНЕБРЕГНУВАЊЕТО НА СТАТУСОТ И ДОЛЖНОСТА НА ПРИНЦОТ ХАЛ, НЕГОВИОТ ГРЕВ НА МРЗЕЛИВОСТ, НЕГОВАТА РЕФОРМАЦИЈА И НЕГОВОТО ПАЃАЊЕ ВО ГРЕВОТ НА ГОРДОСТА 2021-02-02T22:04:52+00:00 Krste Iliev evavelinova@yahoo.fr Marija Krsteva evavelinova@yahoo.fr Kristina Kostova evavelinova@yahoo.fr Dragan Donev evavelinova@yahoo.fr Natalija Pop Zarieva evavelinova@yahoo.fr <p>Гревовите или пороците на мрзливоста и гордоста може да се откријат<br>релативно лесно во однесувањето на лице кое има високи функции, како што е тоа<br>на принц. На почетокот, мрзливоста се поврзувала со занемарување на религиозната<br>функција. Сепак, до XIV век се здобила со втор синоним, имено „занемарување на<br>обврската за статус или професија“ како што објаснува Зигфрид Вензел (1967: 91). Ова<br>е уште понагласено ако статусот за кој станува збор е назначен од Бог, како кралот.<br>Гордоста и мрзливоста се всушност гревови кои се дијаметрално спротивни: да се биде<br>горд значи да се биде многу амбициозен, додека да се биде мрзлив значи да се заземе<br>несовесен став и без присуство на амбиција. Овој труд ги анализира постапките и<br>недостигот на дејствија на принцот Хал низ призмата на карактеристиките што обично<br>се поврзани со мрзливост и гордост како што е наведено од Исидор од Севилја и Тома<br>Аквински.</p> 2021-02-02T21:38:46+00:00 Copyright (c) 2021 Yearbook - Faculty of Philology https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/4130 КОН ПРЕВОДОТ НА „СЛАВНАТА ИНВАЗИЈА НА МЕЧКИТЕ НА СИЦИЛИЈА“ ОД ДИНО БУЦАТИ 2021-02-02T22:04:52+00:00 Svetlana Jakimovska evavelinova@yahoo.fr <p>Трудот претставува осврт кон преводот од италијански јазик на романот<br>Славната инвазија на мечките на Сицилија од Дино Буцати. Станува збор за роман-<br>басна, навидум книга за деца, но кој со својата разновидност на содржини и на пораки,<br>недвосмислено се наметнува како предизвик и за возрасната читателска публика. По<br>презентацијата на темите застапени во романот и на неговите качества, се осврнуваме<br>на преведувачките постапки употребени од страна на Никодиновска чие искуство во<br>преведувaњето на Буцати се вообличува и преку претходни преводи на негови дела.</p> 2021-02-02T21:41:52+00:00 Copyright (c) 2021 Yearbook - Faculty of Philology https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/4132 УЛОГАТА НА КВАЛИФИКУВАНИТЕ ПРЕВЕДУВАЧИ ВО ГЛОБАЛИЗИРАНИОТ СВЕТ ВО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈА И ИНФОДЕМИЈА 2021-02-02T22:04:52+00:00 Dragan Donev evavelinova@yahoo.fr Marija Krsteva evavelinova@yahoo.fr Kristina Kostova evavelinova@yahoo.fr Krste Iliev evavelinova@yahoo.fr Natalija Pop Zarieva evavelinova@yahoo.fr <p>Феноменот на глобализацијата веќе подолго време е присутен во речиси<br>сите сфери на модерното општествено живеење. Но, се чини дека оваа година по прв<br>пат глобализацијата се соочува една друга појава, појава каква немало во изминатите<br>сто години. Станува збор за новонастанатата здравствена криза од светски рамки.<br>Некои автори во своите трудови пишуваат за две кризи што се одвиваат паралелно<br>една на друга. Едната е здравствената, а другата информациската. Првата уште ја<br>нарекуваат пандемија, а втората инфодемија. Во овој труд најпрво ќе се потрудиме<br>накратко да изнесеме преглед на ставови на еминентни истражувачи од оваа областа<br>презентирани во нивни трудови. Понатаму ќе го анализираме влијанието од овие две<br>кризи, здравствената и информациската, во глобализираниот свет, како и улогата што<br>преведувачот ја има во справувањето со вакви кризи. Главната поента во анализава е<br>потребата од квалификувани преведувачи во меѓународната комуникација во време на<br>здравствена криза од светки рамки, во трката за што побргу да се дојде до релевантни<br>информации кога светот се наоѓа во информациска криза.</p> 2021-02-02T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Yearbook - Faculty of Philology https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/4133 ЗБОРОВНИТЕ ГРУПИ СО ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК И НИВНОТО ПРЕДАВАЊЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК 2021-02-02T22:04:52+00:00 Marija Leontik evavelinova@yahoo.fr <p>Зборовната група (синтагма) со глаголски прилог (zarf-fiil grubu) се<br>образува од имески збор и од глаголски прилог (герунд). Пр. kitap okuyаrak / читајќи<br>книга. Во овој труд ќе се обработуваат зборовните групи со глаголски прилог и нивното<br>предавање во македонскиот јазик.</p> 2021-02-02T21:57:09+00:00 Copyright (c) 2021 Yearbook - Faculty of Philology https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/4134 ПСИХОЛИНГВИСТИЧКИ ОСВРТИ КОН ПРОЦЕСОТ НА ИЗУЧУВАЊЕ СТРАНСКИ ЈАЗИК 2021-02-02T22:04:52+00:00 Viktorija Elenova evavelinova@yahoo.fr <p>Во оваа статија ќе стане збор за процесите коишто се случуваат на ниво<br>на човечкиот мозок при етапите на изложување на странски јазик, идентификување со<br>истиот, сфаќање на неговите структури и негово восприемање.<br>Од аспект на лингвистиката многу е кажано за процесот на изучување/предавање<br>странски јазик. Од современа перспектива се работи за теориски поставки кои најчесто<br>се базираат на преведувачки и споредувачки процеси. Последните триесеттина години<br>носат еден нов навев од идеи и согледувања за тоа како да се постигне поефикасен,<br>полесесн и поприроден процес на предавање/учење странски јазици.<br>Потпирајќи се на психологијата и на неврологијата, глотодидактиката почнува да<br>ги дава првите резултати, односно почнува да создава механизми кои таквиот процес го<br>издигнуваат на повисоко рамниште.<br>Базирајќи се на физиологијата и на анатомијата на мозокот, во состојба сме да<br>осознаеме нови факти за неговата функционалност и со тоа да го издигнеме предавањето<br>странски јазици до посакуваната и заслужената позиција.<br>Всушност, новите пристапи ќе ни ги покажат и заблудите на традиционалните<br>методи за предавање. Се разбира, ќе се кршат копја за одбрана на традиционалните<br>методи, но вербата во поставувањето нова (изменета) структура ќе ги победи<br>некогашните убедувања.<br>Заклучокот е далеку едноставен, ако го споредиме со сложеноста на нервниот<br>систем. Тој вели дека факторот предавач/наставник и неговиот хуманистички пристап<br>кон ученикот, мотивираноста да се даде или пренесе, креативноста во создавањето<br>или селектирањето на дидактичките материјали и обезбедувањето на еден пријатен и<br>стимулирачки амбиент за учење, ќе направат мозокот да се опушти, да се помири и да<br>дозволи да се случат потребните нервни процеси кои ќе овозможат ефективно учење<br>странски јазик.</p> 2021-02-02T22:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Yearbook - Faculty of Philology https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/4135 ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА КОМБИНИРАНА НАСТАВА КАЈ СТУДЕНТИТЕ ЗА УЧЕЊЕ АНГЛИСКИ КАКО СТРАНСКИ ЈАЗИК ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 2021-02-02T22:04:52+00:00 Neda Radosavlevik evavelinova@yahoo.fr <p>Од неодамна високото образование потроши многу напор да одговори<br>на брзите технолошки иновации во предавањето и учењето на англискиот како<br>странски јазик. Во модерните универзитети со појавата на технологијата се поттикнува<br>интересот за комбинираната настава. Во изминатите неколку години се зголеми бројот<br>на студии кој го проучуваат прашањето за интегрираното образование со цел 1. Како да<br>се интегрира современата технологија и медиа во конвенционалната (традиционална)<br>училница и 2. Каков вид на педагогија би примениле професорите при употреба<br>на современата технологија, фронтална настава (face-to-face) или пак примена на<br>компјутерска технологија во компјутерска училница.<br>Целта на овој труд е да ја истражи мотивираноста на студентите од примената на<br>комбинираното учење во наставата по англиски јазик, кое за разлика од традиционалното,<br>претставува самонасочено учење (автономно, индивидуално, самостојно). Резултатите<br>се добиени од анкетата спроведена со 50 студенти од (Правен факултет, Факултет за<br>современи општествени науки и Факултет за јазици, култури и комуникација, оддел<br>Меѓународни комуникации) кои ја посетуваа наставата по Англиски јазик за специфични<br>потреби и целта беше да се увиди мотивираноста од користењето на електронски алатки<br>за дебати, дискусии и развој на критичко-мисловните способности на студентите преку<br>употребата на дигиталниот софтвер Гугл класрум кој се користи на Универзитетот на<br>Југоисточна Европа.</p> 2021-02-02T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Yearbook - Faculty of Philology