ON-LINE МУЛТИМЕДИСКИ ОБРАЗОВНИ КАРТИЧКИ

  • Zorica Kaevik
  • Saso Gelev
  • Ana Dionisieva
  • Aleksandar Rajkovchevski

Abstract

Апстракт
Најновите информатички и комуникациски технологии овозможуваат создавање, употреба и
дистрибуција на информации преку компактни дигитални преносни уреди. Мобилните уреди
овозможуваат создавање и дистрибуција на дигитални податоци и нивно складирање
независно од медиумот, т.е. без оглед на платформата. Мобилните информатички и
комуникациски технологии не ги заобиколија ниту образовните процеси. Основата на оваа
апликација е база на знаење (домен на знаење), која се состои од таканаречени основни
концепти, како основни градежни блокови. Со цел да им се покаже на студентите,
содржината на концептите се трансформира во хиперпросторот, користејќи
мултимедијални рамки. Презентацијата на содржината на концептите е групирана во
курсеви. Курсевите се во суштина аналогни на предметите. Курсевите се состојат од единици
за учење. Тие се аналогни на наставните единици. Содржината на единицата за учење е збир
на мултимедијални описи на содржината на доменските концепти на знаење т.е. збир на
мултимедијални рамки. Основните концепти на базата на знаење се хиерархиски поврзани,
што значи дека нивните мултимедијални рамки во хиперпросторот се исто така хиерархиски
поврзани во доменот на курсот. Хиерархиската структура се регулира во зависност од
наставната програма што ја дефинира Министерството за образование и наука на Република
Северна Македонија. Наставникот, во зависност од целите на учењето и профилот на
учениците, создава сценарио за учење со избирање на соодветен концепт од доменот на
знаењето, соодветна единица за учење, т.е. група на On-line мултимедиски образовни
картички. На овој начин, наставникот создава предавање во реално време, според реалните
тековни потреби.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2021-10-22
How to Cite
Kaevik, Z., Gelev, S., Dionisieva, A., & Rajkovchevski, A. (2021). ON-LINE МУЛТИМЕДИСКИ ОБРАЗОВНИ КАРТИЧКИ. ETIMA, 1(1), 343-351. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/etima/article/view/4526