RAICEVIK VELKOVSKA, B.; GELEV, S.; SEFIDANOSKI, A.; KAEVIK, Z. АЛГОРИТАМОТ „ВЕШТАЧКА КОЛОНИЈА НА ПЧЕЛИ“. ETIMA, v. 1, n. 1, p. 352-358, 22 Oct. 2021.