НАЦИЈАТА И НАЦИОНАЛИЗМОТ ВО АЛБАНИЈА

  • Nikola Gjurgjaj

Abstract

Албанскиот национализам во голема мера е проучуван со преглед на состојбата на теориски дискусии за национализамот со фокус само на хронолошките наративи кои имаат тенденција да се реплицираат себеси. Оваа семинарска ги опфаќа модернистичките теории за национализмот со цел да се објасни појавата на албанскиот национализам и нејзината консолидација во периодот по прогласувањето на независност во 1912 година, а под покровителство на албанската национална држава. Така најдобро се преиспитуваат разбирањата, кои досега ја поткрепуваат албанската историографија и кои се здобиле како такви со правен статус во популарната култура. Се смета дека албанскиот национализам може подобро да се сфати во рамките на една поширока структурна рамка која ги ограничува и овозможува политичките елити да конструираат албанска нација.

Published
2019-12-27