Contact

Контакт Локација

Стојанче Спасов

stojance.spasov@ugd.edu.mk

Одделение за електронско учење

- лична веб страна                                     

Кампус 2, УГД - Штип

Лабораторија за дигитални ресурси и отворен пристап

веб страна