Заемно движење на небески тела под дејство на силата на гравитација

  • Sanja Golomeova
  • Vlado Gicev

Abstract

Во овој труд се пресметани динамичките отстапувања на две тела при нивно гравитационо движење (приближување, оддалечување) со примена на Рунге-Кута методот од 4-ти ред. Бидејќи сакаме да го истражуваме релативното поместување на помалото во однос на поголемото тело, од апсолутните поместувања на двете тела ги вадиме поместувањата на поголемото тело. На овој начин поголемото тело е во состојба на мир за целото време на анализата. Иницијално е дадена почетната позиција и почетната брзина на помалото во однос на поголемото тело во Декартов координатен систем. Движењето на телата е периодично, со период 8. Резултатите покажуваат дека кога телата се приближуваат гравитационата сила е поголема и релативното движење е забрзано, а кога се оддалечуваат релативното движење е побавно, односно брзината и забрзувањето на телата се намалува. Отстапувањето на помалото тело од својот фокус, всушност е грешката која се добива при движењето на телото. Грешката е правопопорционална со  бројот на периоди, а обратно пропорционална со бројот на дискретни вредности

Published
Sep 29, 2016
How to Cite
GOLOMEOVA, Sanja; GICEV, Vlado. Заемно движење на небески тела под дејство на силата на гравитација. Yearbook - Faculty of Computer Science, [S.l.], v. 4, n. 4, p. pp. 21-28, sep. 2016. ISSN 1857- 8691. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFCS/article/view/1051>. Date accessed: 29 feb. 2020.
Section
Articles