Улогата на семејството, наставникот по музичко образование и учебникот во откривање и поттикнување на музички талентирани ученици

  • Lence Nasev

Abstract

Музиката преку своите изразни средства силно влијае врз развојните способности на детето уште од најмала возраст. Педагозите, психолозите и музичарите чии истражувања се поврзани со музичката надареност на учениците често ги користат термините: музикалност, музички способности, музички талент.

Под музикалност најчесто се подразбира способност за реагирање на музиката, чувство за естетска и афективна вредност на музиката, како и способност за разбирање, доживување и вреднување на музиката (Požgaj,ј, 1988). Музикалноста како и останатите физички и психички својства кај сите деца не се развива подеднакво.
Published
May 27, 2013
How to Cite
NASEV, Lence. Улогата на семејството, наставникот по музичко образование и учебникот во откривање и поттикнување на музички талентирани ученици. Yearbook - Faculty of Music Art, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp.81-86, may 2013. ISSN 1857-8659. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/547>. Date accessed: 01 june 2020.

Most read articles by the same author(s)