ПРЕГЛЕД НА ЛЕКСИКАТА НА ОВЧЕПОЛСКИОТ ДИЈАЛЕКТ И НА СЛОВЕНЕЧКОГОРИШКИОТ (ГОРИЧАНСКИ) ДИЈАЛЕКТ СПОРЕД ПОТЕКЛОТО

  • Makedonka Dodevska
  • Veselinka Labroska

Abstract

Лексикологијата е наука што ги проучува зборовите како
единици на речничкиот состав на еден јазик. Во овој прилог е даден преглед
на лексичкиот состав на овчеполскиот дијалект и на словенечкогоришкиот
(горичански) дијалект според потеклото. Богатиот материјал, научните
истражувања направени на терен, снимените и транскрибирани текстови
покажуваат еден мал, но важен дел од лексичкото богатство на два сродни, но и
различни дијалекти.

Published
Dec 22, 2018
How to Cite
DODEVSKA, Makedonka; LABROSKA, Veselinka. ПРЕГЛЕД НА ЛЕКСИКАТА НА ОВЧЕПОЛСКИОТ ДИЈАЛЕКТ И НА СЛОВЕНЕЧКОГОРИШКИОТ (ГОРИЧАНСКИ) ДИЈАЛЕКТ СПОРЕД ПОТЕКЛОТО. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 6, n. 6, p. 47-52, dec. 2018. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/2506>. Date accessed: 08 july 2020.