Преглед на техники за препознавање на лик од видео

  • Ana Ljubotenska
  • Igor Stojanovik

Abstract

Во областа на анализирање на слики, значаен проблем претставува препознавањето на лик, чија основна цел е да се открие или потврди идентитетот на личност од внесена слика, ако се дадени слика од лик како влезен податок и база со слики од познати ликови. Оваа проблематика стана особено актуелна последните години, пред сè поради големата примена што ја има во различни домени, како на пример во биометриската верификација. Техниките кои се користат за оваа цел, се класифицирани во три групи, во зависност од методологијата за добивање на податоците за ликот: методи кои обработуваат видео и аудио секвенци (аудио-визуелно препознавање на лик), интензитет на слика, или други клучни податоци, како што се инфра-црвена слика, 3Д или 2Д податоци. Методологиите можат да се комбинираат, така што ќе се работи за бимодално препознавање на лик или мултимодално препознавање. Фокусот во овој труд е кон тоа како да се комбинираат различни биометриски карактеристики за биометриската верификација за да препознавањето на лик се направи посигурно. Главната идеја е да се направи преглед и споредба на перформансите на клучните техники кои се користат за препознавање на лик од видео, укажувајќи на нивните основни карактеристики и предности, со што овој труд ќе им послужи на авторите како основа за понатамошни истражувања и продлабочувања во оваа област.

Клучни зборови: биометриска идентификација, препознавање на лик, препознавање на говор, видео

References

K. Kim, "Intelligent Immigration Control System by Using Passport Recognition and Face Verification," in International Symposium on Neural Networks. Chongqing, China, 2005, pp.147-156.

P. Melin and O. Castillo, "Human Recognition using Face, Fingerprint and Voice," in Hybrid Intelligent Systems for Pattern Recognition Using Soft Computing, Vol.172, Studies in Fuzziness and Soft Computing: Springer Berlin / Heidelberg, 2005, pp.140-156.

Tim Cootes, Chris Taylor, Hzizhuang Kang, Vladimir Petrovic, “Modeling Facial Shape and Appearance”, Handbook of Race Recognition, Springer, 2005.

J. N. K. Liu, M. Wang, and B. Feng, "iBotGuard: an Internet-based intelligent robot security system using invariant face recognition against intruder," IEEE Transactions on Systems Man And Cybernetics Part C-Applications And Reviews, Vol.35, pp.97-105, 2005.

H. Moon, "Biometrics Person Authentication Using Projection-Based Face Recognition System in Verification Scenario," in International Conference on Bioinformatics and its Applications. Hong Kong, China, 2004, pp.200-210.

P. J. Phillips, H. Moon, P. J. Rauss, and S. A. Rizvi, "The FERET Evaluation Methodology for Face Recognition Algorithms," IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol.22, pp.1090-1104, 2000.

M. Turk and A. Pentland, “Eigenfaces for Recognition”, Journal of Cognitive Neurosciences, 3(1): 71-86, 1991.

M. H. Yang, “Kernel Eigenfaces vs. Kernel Fisherfaces: Face Recognition using Kernel Methods, Proc. Of IEEE Int. Conf. on Face and Gesture Recognition, pp 2150220, Washington DC USA, May 2002.

K. Brady, M. Brandstein, T. Quatieri, B.Dunn, “AN EVALUATION OF AUDIO-VISUAL PERSON RECOGNITION ON THE XM2VTS CORPUS USING THE LAUSANNE PROTOCOLS”, MIT Lincoln Laboratory, 244 Wood St., Lexington MA 02420-9185,2006

C. C Chibelushi, F, Deravi and J. S. Mason, "Voice and Facial Image Integration for Speaker Recognition", IEEE Intemational Symposium Multimedia Technologies and Future Applications, Southampton, UK, 1993.

R. Brunelli, D. Falavigna, Person identification using multiple cues, IEEE Trans. Pattern Anal. Machine Intell. 10 (1995) 955–965.

R. Brunelli, D. Falavigna, T. Poggio and L. Stringa, "Automatic Person Recognition Using Acoustic and Geometric Features", Machine Vision & Applications, Vol. 8, 1995, pp. 317-325.

L. Torres, L. Lorente, and J. Vilà, "Face recognition using self-eigenfaces," in International Symposium on Image/Video Communications Over Fixed and Mobile Networks. Rabat, Morocco, 2000, pp.44-47.

J. F. Connolly, E. Granger , R. Sabourin, „An adaptive classification system for video-based face recognition“, Information Sciences 192 (2012) 50–70

G.L. Foresti, L. Snidaro, A distributed sensor network for video surveillance of outdoor environments, in: IEEE Proc. on the Int’l Conf. on Image Processing, Rochester, USA, 2002.

B. Li, R. Chellappa, Gabor attributes tracking for face verification, in: IEEE Proc. on the Int’l Conf. on Image Processing, 2001

A. Majumdar, P. Nasiopoulos, Frontal face recognition from video, in: Advances in Visual Computing, Las Vegas, USA, 2008

A. Mian, Unsupervised learning from local features for video-based face recognition, in: IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition, 2008.

A. Howell and H. Buxton, "Towards unconstrained face recognition from image sequences," in Proceedings of the Second IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition, 1996, pp.2-7.

B. Li and H. Yin, "Face Recognition Using RBF Neural Networks and Wavelet Transform," in Advances in Neural Networks – ISNN 2005, vol.3497, Lecture Notes in Computer Science: Springer Berlin / Heidelberg, 2005, pp.105-111.

Z. Biuk and S. Loncaric, "Face recognition from multi-pose image sequence" in Proceedings of 2nd IEEE R8-EURASIP Int'l Symposium on Image and Signal Processing and Analysis. Pula, Croatia, 2001, pp.319-324.

L. Rowden, B. Klare, J. Klontz, A. K. Jain, „Video-to-Video Face Matching: Establishing a Baseline for Unconstrained Face Recognition“,Michigan State University, East Lansing, MI, U.S.A., 2013

M. H. Yang, D. Kriegman, and N. Ahuja, "Detecting faces in images: a survey," IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol.24, pp.34-58, 2002.

Z. Liposcak and S. Loncaric, "A scale-space approach to face recognition from profiles," in Proceedings of the 8th International Conference on ComputerAnalysis of Images and Patterns, Vol. 1689, Lecture Notes In Computer Science. London, UK: Springer-Verlag, 1999, pp.243-250.

L. Torres, "Is there any hope for face recognition?" in Proc. of the 5th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2004). Lisboa, Portugal, 2004.

Published
2014-06-03