Интернет апликација за обработка на слики со матрични трансформации

  • Ana Ljubotenska
  • Ivan Stojanov
  • Igor Stojanovik
  • Zoran Zdravev

Abstract

Дигиталните слики се создаваат за да прикажуваат или зачувуваат корисни информации, но поради големиот број на недостатоци кои постојат при процесот на нивна обработка, снимената слика секогаш претставува деградирана верзија на оригиналот. Затоа потребата од сигурен метод за нивна обработка е и повеќе од неопходна. Од друга страна, софтверотсо отворен код нуди низа предности. Тој е достапен за секого и било кој може да го анализа, надоградува и ажурира,со цел да се сподели поквалитетно решение со заедницата и понатамошно искористување на истото за лични или општествени потреби.Дозволата за пристап која ја има пошироката јавност, претставува појдовна точка на развојот на кодот, која е проследена со континуираноподобрување на структурата и функционалноститена истиот.Токму споменатите предности на софтверот со отворен код, како и потребата од интернет апликација за обработка на слики, се основната мотивација за овој труд. Нашата работа ќе биде насочена конразвивање навебапликација која ќе врши матрични манипулации и истата ќе ја имплементираме како проект со отворен код.Применливоста на апликацијата ќе биде насочена кон обработката на слики. Реставрацијата и одмаглувањето, како значајни процеси при обработката на слики, ќе се вршат со матрични трансформации во позадина. Поради актуелноста на оваа проблематика, се очекува готовата апликација да биде применлива, а добиените резултати користени за понатамошни истражувања од областа обработка на слики, како на нас, така и на други истражувачи, чии истражувања се во оваа област.

References

M. Tasić (2011): Computation of generalized inverses using Php/MySql environment. International Journal of Computer Mathematics, Volume 88, Issue 11, 2011.

S. Pepić (2012): Matricna izracunavanja u PHP/MySQL okruzenju. PhD thesis, Prirodno Matematicki Fakultet, Univerzitet u Nisu.

James Theiler (2011): Sparse Matrix Transform for Hyperspectral Image Processing, IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN SIGNAL PROCESSING, VOL. 5, NO. 3

Bovik, A. (2009):The essential guide to image processing. London: Academic Press is an imprint of Elsevier.

J. Greenspan, B. Bulger (2001):MySQL/PHP Database Applications, M&T Books: An imprint of IDG Books Worldwide, Inc., Foster City, NY, USA.

H. Williams, D. Lane (2004): Web Database Applications with PHP & MySQL, 2nd Edition, O'Reilly Media, Inc., Beijing, Cambridge, Famham, KÄoln, Paris, Sebastopol, Taipei, Tokyo.

Gerard Blanchet, M. C. (2006). Digital Signal and Image Processing Using MATLAB. London, UK: Hermes Science Europe Ltd.

R.E., G. R. (2002). Digital image processing (2nd ed.). (N. Upper Saddle River.) Prentice Hall

A. M. Tekalp, H. Kaufman, and J. W. Woods (2008): Identification of image and blur parameters for the restoration of non-causal blurs. IEEE Trans. Acoust., 34:963–972.

A. K. Katsaggelos (2008): Digital Image Restoration. Springer Verlag, New York.

J. Biemond, R. L. Lagendijk, and R. M. Mersereau (2009): Iterative methods for image deblurring. Proc. IEEE, 78(5):856–883.

J. Meloni (2004): PHP 5, MA: Thomson Course Techology, Boston.

R. Elmasri and S.B. Navathe (2003): Fundamentals of Database Systems, Addison-Wesley, 4th edition.

Published
2014-06-03

Most read articles by the same author(s)