Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Author Guidelines

Подготвување на ракописот
Ракописите треба да бидат комплетно подготвени во согласност со ова упатство.
Ракописите се подготвуваат на А4 формат (210 mm × 297 mm) со маргини од 30 mm (од сите страни). Текстот треба да биде порамнет (Justified). Страниците се пополнуваат, така што хоризонталната должината на текстот да не е помалку од 220 mm, (секаде каде што е тоа можно). За името на авторот (авторите) користете фонт со големина 10, додека за адресите, институцијата и за апстрактот фонт со големина 9. За главниот текст, ве молиме користете фонт со големина 10 и единичен (single-line) проред. Закосено (Italic) може да се користи за да се нагласат некои зборови во тековниот текст, додека задебелен фонт (Bold) да се избегнува а подвлечен текст (underlining) да не се користи.

Ракописот ги содржи следниве поглавја, по редослед:
– Наслов (големи букви, болд, 12, порамнување централно);
– Име и презиме на авторот (-те), обележи со суперскрипт* (болд,9);
– Адреса на авторот (-ите), адресата на повеќе автори од различни институции да се обележи со суперскрипт* (9);
– Краток извадок (не повеќе од 250 зборови);
– Клучни зборови (6 зборови кои не се содржат во насловот);
– Title (наслов на трудот на англиски јазик, 12);
– Author (s) Name and surname (bold, 10);
– Author (s) address marked with superscript* (9);
– Abstract (less than 250 words);
– Key Words
– Вовед (Introduction);
– *Материјал и метод на работа (Materials and methods);
– *Резултати и дискусија (Results and discussion);
– Заклучок (Concluding remarks);
– Користена литература (References);

(*) Поглавјата *Материјал и метод на работа и *Резултати и дискусија се задолжителни за природни, технички, биотехники и медицински науки, за трудови во кои има спроведено емпириско истражување или поставен соодветен експеримент. Поглавјата обележани со (*) не се задолжителни за општествени, хуманистички науки и за уметност, како и за прегледни трудови од сите области и истите се заменуваат си соодветни тематски поглавја.

Потточките во одделното поглавје да се нумерирани со еден вовлечен параграф, пр:
2. Материјал и метод на работа
2.1. Теренски испитувања
2.2. Лабораториски испитувања
1.2.1. По секое ново поглавје се остава еден празен проред, а без проред меѓу насловот и текстот на поглавјето.
1.2.2. Списокот на цитирана литература се составува според азбучниот или абецедниот ред на авторите и хронолошкиот ред на објавување за еден исти автор од поновите кон постарите референци.
1.2.3. Во цитирањето на литература низ текстот да се следи примерот:
1.2.4. Цитирање на литературата
Во цитирањето на литература во поглавјето литература да се да користи загради и последователни броеви: [1], [2], [3], ….
Користена литература За книга:
1. Презиме, име (скратено само почетната буква на името (X) (година).
Наслов на публикацијата: Издавач, вид на публикацијата (Монографија, книга, скрипта, зборник ...).
За поглавје од книга:
2. Презиме, име (скратено само почетната буква на името (X) (година). Наслов на публикацијата: Издавач, вид на публикацијата (Монографија, книга, скрипта, зборник ...).
За списанија:
3. Презиме, име (скратено само почетната буква на името (X) (година). Наслов на публикацијата: Издавач, вид на публикацијата (наслов на списанието ...).
За зборници:
4. Презиме, име (скратено само почетната буква на името (X) (година). Наслов на публикацијата: Издавач, вид на публикацијата (наслов на зборник ...). број, страница од – до (139-146).
За презентациja од конференциja или научен собир:
5. Презиме, име (скратено само почетната буква на името (X) (година).
Наслов на презентацијата/конференцијата, страница од – до (139-146).
За магазини:
6. Презиме, име (скратено само почетната буква на името (X) (година).
Наслов на магазинот, страница од – до (139-146).
За дневен печат:
7. Презиме, име (скратено само почетната буква на името (X) (година).
Наслов на дневниот печат, страница од – до
За енциклопедија:
8. Презиме, име (скратено само почетната буква на името (X) (година).
Наслов на енциклопедијата, страница од – до (139-146).
За веб-страница:
9. Име на Веб страницата, Наслов на документот, http:// (link do stranicata)

Прилози

Табели: насловот на табелата треба да е двојазичен (македонски и англиски) секогаш над табелата, големина на буквите - 11, без проред помеѓу табелата и насловот. Во табелата текстуалниот опис исто така треба да е двојазичен.
Табела. 2 - Динамика на популација на ... Table. 2 - Dynamics of population of…

Слики: насловот на сликата треба да е двојазичен, секогаш поставен под сликата. Под слика се подразбира графикон, фотографија, цртеж, шема, пита, хистограми итн.

Фотографиите се приложуваат во формат и квалитет кој е неопходен за печатење (jpeg 300 dpi), во посебен фолдер, а авторите се одговорни за оригиналноста на истите.

При користење на единици, како и нивните симболи, авторите треба да го применуваат Интернационалниот систем за единици (SI - International System of Units).

2. Мерење
Не се утврдени мерни точки во постапката за подготовка на ракописите за годишен зборник на трудови на единиците на УГД.
3. Документи и прилози
/

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.