СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИСТИЧКИТЕ ЕВЕНТИ СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА „ПИВО ФЕСТ“ – ПРИЛЕП

  • Александар Магдески
Keywords: Евент туризам, туристички трендови, туристички потенцијал, туристичка дестинација, туристички пазар

Abstract

Настаните можат да бидат важен дел од туристичката понуда на дестинацијата. Во глобална смисла, туристите се во постојана потрага по нови и интересни дестинации кои се уште не се истражени. Во последните децении се појави нов вид на туризам кој е поврзан со планирање и организирање на настани. Придобивките од организираните настани за дадена туристичка дестинација се многубројни и очигледни.Евент туризмот  исто така, стана интересно поле за научна студија. Многу работни места се создаваат во оваа таканаречена „индустрија за настани“. Со оглед на овој факт, Евент туризмот може да создаде многу можности за развој на туризмот воопшто во РСМ. Жестоката конкуренција на туристичкиот пазар предизвикува помалку развиените дестинации да бараат нови решенија. Во овој труд ќе бидат истражени различните туристички трендови кои имаат големо влијание врз спроведувањето на настанот. Понатаму, ќе бидат имплеметирани разновидни стратегии и планови за унапредување на услугите во евентот. Исто така, ќе се претстави план за идни активности и перспективи.

Клучни зборови: Евент туризам, туристички трендови, туристички потенцијал, туристичка дестинација, туристички пазар

Published
2021-11-03