ВЛИЈАНИЕТО НА ЗАГАДУВАЊЕТО ВРЗ РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ ВО РЕГИОНОТ НА АНА МОРАВА

  • Перпарим Ќахили
  • Цане Котески
Keywords: депонии, реката Морава е Бинчес, населени места, индустрија, подземни води

Abstract

Научниот труд, истражува неколку фази од географската положба на регионот Анаморава, загадувањето на воздухот, водата и почвата и конечно влијанието на загадувањето врз развојот на туризмот во истражуваниот регион. Загадувањето на воздухот, уништувањето на шумите, оштетувањето на речните корита, особено на реката Морава е Бинчес, географската ширина и надморската височина, бањите на Клокот како главна туристичка дестинација (капацитетот, транспортот..), флора и фауна. Туризмот како важно место за економскиот развој на регионот, општо за благосостојбата на граѓаните, прашина, SO2, NO2, CH4 и други јаглеводороди. Загадување на водата, реките Летница, Гелбуша, Герчари и тн., Влошената состојба во некои локалитети во регионот, Морава е Бинчес кој прифаќа испуштање на 25.000 жители, колективни загадувачи во Општина Вити. Загадување на почвата,Факторите кои најмногу ги оштетуваат цели области на земјиштето во Косово се:

  • Населените места, индустријата, комуналниот отпад, депониите, експлоатација на дрва и (ерозијата), експлоатацијата на чакал и (поплавите), употребата на ѓубрива и пестициди за земјоделски цели, недостатокот на планови проучени од архитектурата на животната средина, неодамнешни рудници оставени од војната (1998/1999).

Создавање отпад, состав на отпадот во Косово и Вити, Постојат два главни проблеми со загадувањето на животната средина кои директно влијаат на развојот на туризмот во Анаморава: Урбаниот отпад и испуштањето на отпадните води, жолтите области дефинирани како „Мостови на Косово“, општините Каменица, Артана, Вити, Каканик, Штрпче, исто така се вклучени во оваа област, државата мора да обезбеди опрема за собирање и избор на отпад, како што се товарните возила, камиони, модерната технологија и индустриските постројки.

 

Клучни зборови: подземни води,  депонии, реката Морава е Бинчес, населени места, индустрија

Published
2021-11-03