МЕНАЏМЕНТ НА КВАЛИТЕТ ВО ТУРИЗМОТ

  • Златко Јаковлев
  • Душица Матета Гигова
Keywords: способност, потрошувачи, клиенти, организација, раководење, услуги

Abstract

Во овој научен труд посебен акцент ќе ставиме на дефинирањето на квалитетот како посебна димензија од која зависи туризмот. Најширокото сфаќање за квалитетот како поим е создавање на одреден производ или услуга без грешка, односно со најмала веројатна грешка. Тоа значи дека со карактеристиките на производот треба да имаме обезбедено задоволителен критериум не само за нас туку и за потрошувачите, односно корисниците на услугата. Прашањето за квалитетот е многу важно прашање во теоријата на управување денес. Квалитетот, во оваа смисла, најчесто е дефиниран како способност да ги задоволи потребите на потрошувачите во 100% од предвиденото. Несомнено, менаџерите во навистина прогресивните организации се загрижени за квалитетот. Тие го разбираат
основниот однос помеѓу конкурентната предност и способност секогаш да понудат квалитетни производи и услуги на своите клиенти. Целосното управување со квалитетот е сеопфатен пристап кон континуирано подобрување на квалитетот на целата организација. Нема сомнение дека целокупното управување со квалитетот ќе остане интегрален дел од успехот на организацијата во иднина. Квалитетот секогаш доаѓа во заемна врска со менаџментот на дејноста или работната организација. Не може една работна организација да понуди квалитет во туризмот доколку внатре во неа има погрешен менаџмент пристап. Токму затоа треба да се внимава на уредувањето, организирањето, планирањето и раководењето на истата, се со цел на пазарот да се понуди најдоброто. 

Published
2021-11-03