УЛОГАТА НА МЕНАЏМЕНТОТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСКИ ВО ТУРИЗМОТ

  • Gorgi Petkoski
Keywords: услуги, турист, профит, ефективно менаџирање, квалитет, активности

Abstract

Во фокусот на современиот туризам е туристот со неговите потреби, желби, можности, навики, ставови и сл. Со цел да се привлечат поголем број туристи, туристичката понуда треба да се базира на туристичкитр потреби и да дава квалитетни услугиу, кои треба да бидат ефикасно и ефективно менаџирани. Тргнувајќи од тоа дека менаџментот е извршување на активностите преку други луѓе, се доаѓа до општа констатација дека човечкиот фактор во туризмот е најважен. Па, според тоа основна премиса на менаџментот на менаџментот на човечки ресурси во туризмот е да постави вистински луѓе на вистински места, и на таков начин ќе се даваат што поквалитетни услуги, со кои што туристите ќе бидат задоволни, а со тоа ќе се оствари профит.

Published
2022-05-18