ТУРИСТИЧКА ПРОМОЦИЈА НА КУЛТУРНИТЕ ВРЕДНОСТИ

  • Перпарим Ќахили
  • Фатон Шерифи
Keywords: културна вредност, споменик на културата, туризам, туристичка промоција

Abstract

Културните вредности се создавале и се создаваат низ вековите низ светот и кај нас. Многу културни вредности се популарни дестинации за милиони туристи ширум светот. Нашата земја има долга и интересна културна историја која остави траги низ целата земја. Многу од нив се непознати и луѓето сакаат да знаат за нив, и секако, за туристите. Бројни се туристичките миграции кои имаат културна потреба за основа. Кај нас туристичката презентација на културните вредности е незадоволителна и успешни примери кои го покажуваат интересот на нашата туристичка јавност. Дали значењето на подобра туристичка промоција на културните вредности е најдоброто препознавање и вреднување на овие вредности?

Промовирање на културните вредности во туризмот значи - ревитализација на објектите, организација на културни активности: организација на училишна култура, уметност и занаетчиство. Општо земено, културно-историските објекти треба да бидат застапени во целост и да не се одвојуваат од културните активности.

Станува збор и за археолошките населби на Косово кои се многубројни на неговата територија, како што се неолитот, римскиот период, итн. Стоки кои ги сместуваат меѓу најважните туристички вредности и се повеќе иницијатори на туристичките движења.

Published
2022-05-18