Социјалните медиуми и дигиталната дипломатија

  • Aneta Stojanovska Stefanova Faculty of tourism and business logistics, Goce Delcev University, Stip, R.N. Macedonia
  • Marija Magdincheva Shopova Faculty of tourism and business logistics, Goce Delcev University, Stip, R.N. Macedonia
  • Kristina Komnenovik Faculty of tourism and business logistics, Goce Delcev University, Stip, R.N. Macedonia
  • Jovanka Cukleva Anastasova Faculty of tourism and business logistics, Goce Delcev University, Stip, R.N. Macedonia
Keywords: дигитални медиуми, дигитална ера, модерна дипломатија, социјални платформи

Abstract

Употребата на социјалните платформи во функција на модерната дипломатија означи длабока промена во пејзажот на меѓународните односи. Како што се движиме по дигиталната граница, станува сè поочигледно дека социјалните медиуми и другите онлајн алатки станаа незаменливи инструменти во дипломатската работа. Овој труд има за цел да ги претстави социјалните платформи кои во поново време, особено за време на Ковид пандемијата станаа актуелни и применливи. Трудот како основна хипотеза го поставува тврдењето дека “во дигиталната ера, социјалните платформи наоѓаат голема примена во современата дипломатија”. Истражувачките прашања кои се однесуваат на видот на социјалните платформи кои се користат во работата на дипломатите, авторите ги проучуваат преку методот на компарација, како и преку теоретско-дескриптивниот метод, за да наративно ги прикажат достапните податоци и сознанија поврзани со социјалните платформи кои наоѓаат примена во современата дипломатија, заштедувајќи им време на дипломатите за брзо пренесување на ставови во глобални рамки.

Published
2023-12-28