Управување со цврст текстилен отпад

  • Saska Golomeova
  • Silvana Krsteva
  • Vineta Srebrenkoska

Abstract

Како резултат на развојот на конфекциското производство, и покрајтоа што во последните две до три децении е забележан виден напредокво технолошките процеси, значајно се зголемува количината на цврсттекстилен отпад, што претставува загрижувачки проблем за денешнатацивилизација. Сегашната состојба за постапување со цврстиот текстиленотпад може да се квалификува како нерегуларна и хаотична. Вакватанеповолна состојба се должи на непостоењето на систем за интегрираноуправување со цврст текстилен отпад во oпштините. За да се надминеоваa неприфатлива состојба, во трудот е претставен современ пристап заефикасно менаџирање и редуцирање на цврстиот текстилен отпад.
Published
Apr 15, 2013
How to Cite
GOLOMEOVA, Saska; KRSTEVA, Silvana; SREBRENKOSKA, Vineta. Управување со цврст текстилен отпад. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 5, n. 5, apr. 2013. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/141>. Date accessed: 14 july 2020.