ЗАШТИТА НА ДОЈРАНСКОТО ЕЗЕРО – ПРЕДИЗВИК ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

  • Ivan Luledziev

Abstract

Дојранскиот  регион  е  еден  од  најразвиените  туристички простори во источниот дел од државата кој дава, но  може да даде и уште многу разновидни туристички услуги и производи. Поради топлината, реткиот начин на ловење на далеку познатата риба, разновидниот и еднемски биодиверзитет, Дојранското Езеро е посетено туристичко подрачје во нашата држава. Тоа претставува тектонско езеро според неговото настанување и претставува многу значаен хидрографски туристички мотив. На север езерото е заграденo со Беласица и Боска Планина, а покрај западниот брег се наоѓаат двете рибарски населби Стар и Нов Дојран, кои денес сe спојуваат во една урбанистичка целина.


Предмет на ова истражување е потребата од зачувувањето и заштитата на Дојранското Езеро. Извршена е анкета на локалното население за да се утврди колку истото е подготвено и информирано за спроведување на превентивните мерки и препораки за заштита на езерото, и дали има заинтересираност од нивна страна за одржливо и рационално искористување на неговите благодети.

Published
Oct 22, 2019
How to Cite
LULEDZIEV, Ivan. ЗАШТИТА НА ДОЈРАНСКОТО ЕЗЕРО – ПРЕДИЗВИК ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 13, n. 13, p. 49-55, oct. 2019. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/3276>. Date accessed: 09 july 2020.