Синтеза на додекафонија и модалност: Тенденции во камерното творештво на Гоце Гавриловски концептот на делото „CIRCLE“

  • Nevenka Trajkova

Abstract

Поради страшната динамика во текот на музичкото творештво,а особено во XX век, со појавата на новите техники (алеаторика, додекафонија, сонорика) каде што секое дело е плод на експеримент,импровизација и воедно нов предизвик, инспирацијата за творење и идеите на младите композитори се подложени на поголема палета од „бои“ –разновидни техники, експерименти, новитети итн. „Но оваа музика, за жал, остана позната само за тесниот круг музички специјалисти и нефаворизирана во јавноста и на сцените“1- Сотир Голабовски (1984).


References

Абрашев, Б. (1978) Специфични прояви на категориите „време” и „пространство” в музиката, Българско музикознание, 1/1987, кн.1

Благой, Д. (1979) Искусство камерного ансамбля и музыкально- педагогический процесс. М. // Камерный ансамбль. Сборник статей. М.: Музыка, 1979.

Голабовски, С. (1984) Традиционална и експериментална македонска музика, Македонска ревија, Скопје.

Готлиб, А. (1973) Заметки о фортепианном ансамбле, Музыкальное исполнительство, вып. 8, М.: Музыка, 1973. с.75-102.

Кърклисийски, Т. (2009) Музикално-жанров анализ, Хайни, София .

Прошев, Т. (1986) Современа македонска музика, Истарска наклада, Пула.

Стоянов,П. (1972) Музикален анализ, Издателство музика София.

Published
2013-04-16