Editorial Team

Главен и одговорен уредник: проф. м-р Антонијо Китановски 

Одговорни уредници и редакциски одбор: 

проф. д-р Стефанија Лешкова-Зеленковска 

проф. м-р Валентина Велковска-Трајановска 

проф. м-р Горанчо Ангелов 

проф. д-р Владимир Јаневски 

проф. д-р Илчо Јованов