Нови трендови во музичката култура кај младата популација во Скопје, Република Македонија

  • Stefanija Leskova-Zelenkovska
  • Aida Islam

Abstract

Со промената и развитокот на општествено-економските и техничко-технолошките услови, музичката култура во светот во новиот милениум започна драстично да се менува. Како резултат на културните,социјалните, економските и политичките опкружувања и превирања се појавија голем број нови жанрови и стилови кои во основа го проширија,па дури и комплетно го изменија поимањето на зборот музика. Постојаната сегментација или појавата на нови културни кругови, правци и сл. Ја направија музичката култура многу покомплексна од кога било.

Published
Apr 16, 2013
How to Cite
LESKOVA-ZELENKOVSKA, Stefanija; ISLAM, Aida. Нови трендови во музичката култура кај младата популација во Скопје, Република Македонија. Yearbook - Faculty of Music Art, [S.l.], v. 2, n. 2, p. pp.13-20, apr. 2013. ISSN 1857-8659. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/155>. Date accessed: 09 aug. 2020.