Присутноста, употребата и улогата на музичките инструменти во дел од оркестарското творештво на Томислав Зографски (1934- 2000)

  • Valentina Velkovska-Trajanovska

Abstract

Поаѓајќи од фактот дека музичките инструменти го претставуваат првиот услов за создавање на едно симфониско дело, за оформувањето на музичката мисла и нејзиното материјализирање, што повторно се зависни од изборот на музичките инструменти, нивните репродуктивно-технички можности и нивната соодветна примена тема на ова истражување се музичките инструменти и начините на кои тие го структуираат и озвучуваат музичкото дело.

Published
Apr 16, 2013
How to Cite
VELKOVSKA-TRAJANOVSKA, Valentina. Присутноста, употребата и улогата на музичките инструменти во дел од оркестарското творештво на Томислав Зографски (1934- 2000). Yearbook - Faculty of Music Art, [S.l.], v. 2, n. 2, p. pp.33-44, apr. 2013. ISSN 1857-8659. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/162>. Date accessed: 09 aug. 2020.