ЕТНОКОРЕОЛОШКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ОРАТА ВО РАДОВИШКОТО СЕЛО ГАБРЕВЦИ

  • Silvester Prole

Abstract

Орото е нераскинлив дел од синкретизмот, кој заедно со останатите нематеријални културни вредности ја збогатуваат ризницата на богатиот македонски фолклор кој на многумина е инспирација за создавање нови уметнички дела. Истражувањата и релевантните податоци на досегашните истражувачи ни помагаат да дојдеме до нови сознанија за орската традиција во Македонија.


Клучни зборови: регионална етнологија, стилски карактеристики, етнокореолошки карактеристики, Кукуригу петле.

Published
May 15, 2019
How to Cite
PROLE, Silvester. ЕТНОКОРЕОЛОШКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ОРАТА ВО РАДОВИШКОТО СЕЛО ГАБРЕВЦИ. Yearbook - Faculty of Music Art, [S.l.], v. 5, n. 5, p. 121-124, may 2019. ISSN 1857-8659. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/2910>. Date accessed: 09 july 2020.