ОРОВОДНАТА ПЕЈАЧКА ТРАДИЦИЈА ВО ПРЕДЕЛОТ ДУРАЧКА РЕКА

  • Tijana Janevska

Abstract

Ороводната пејачка традиција во етничкиот предел Дурачка Река како дел од животот на луѓето. Ороводните песни се дел од обредната традиција, како и дел од секојдневието на луѓето. Карактеристично е што и самиот поим ни укажува на синкретизам помеѓу песната и орото. Најчесто се изведуваат за празнични пригоди, но може да бидат и од забавен карактер. Игрoорниот образец е секогаш од типот на орото Лесното или со едноставни синхронизирани движења. Песните можат да бидат едногласни или двогласни, а начинот на изведба е најчесто антифоно во групи.


Клучни зборови: етнографска поставеност, ороводна песна, структура на игроорен образец, начин на изведба, антрополошка позиција, функција, примена, инструментална придружба.

Published
May 15, 2019
How to Cite
JANEVSKA, Tijana. ОРОВОДНАТА ПЕЈАЧКА ТРАДИЦИЈА ВО ПРЕДЕЛОТ ДУРАЧКА РЕКА. Yearbook - Faculty of Music Art, [S.l.], v. 5, n. 5, p. 139-142, may 2019. ISSN 1857-8659. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/2913>. Date accessed: 09 july 2020.