ВЕЛИГДЕНСКИТЕ ОБРЕДНИ ИГРИ ОД ЕТНИЧКИОТ ПРЕДЕЛ ПОРЕЧЕ И НИВНИТЕ ЕТНОКОРЕОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

  • Deni Sinadonovski

Abstract

Во овој труд ќе се зборува за велигденските празнувања во етничкиот предел Порече, односно за велигденските игри кои се изведуваат на третиот ден Велигден. Ќе се споментат и авторите кои истражувале за истите и ќе се даде опис на оние игри кои содржат игрoорен образец, поточно ќе се наведат нивните етнокореолошки карактеристики.


Клучни зборови: обред, обичај, Велигден, обредна игра, автори, традиционална култура

Published
May 15, 2019
How to Cite
SINADONOVSKI, Deni. ВЕЛИГДЕНСКИТЕ ОБРЕДНИ ИГРИ ОД ЕТНИЧКИОТ ПРЕДЕЛ ПОРЕЧЕ И НИВНИТЕ ЕТНОКОРЕОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ. Yearbook - Faculty of Music Art, [S.l.], v. 5, n. 5, p. 149-154, may 2019. ISSN 1857-8659. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/2915>. Date accessed: 09 july 2020.