Примена на Гордон -Тестот за испитување на музичките способности на учениците во прво одделение (албански наставен јазик) на основните училишта во Тетово

  • Teuta Halimi

Abstract

Во психолошките и музичко-психолошките истражувања како особено важен инструмент најчесто се користи тест. Денес најпознати и најупотребливи се тестовите на американскиот истражувач Едвин Гордон (Еdwin Gordon) – еден од најуспешните научници на полето на музичката едукација. Неговите истражувања кои траеа со децении, донесоа на виделина потврдени резултати кои со голема веродостојност ја објаснуваат музичката надареност. Вториот познат тест на Гордон – „Тестови на елементарното музичко слушање“ – е прв и досега единствен инструмент конструиран за психолошкото испитување на децата од предучилишна и рана училишна возраст.
Published
May 27, 2013
How to Cite
HALIMI, Teuta. Примена на Гордон -Тестот за испитување на музичките способности на учениците во прво одделение (албански наставен јазик) на основните училишта во Тетово. Yearbook - Faculty of Music Art, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp.95-106, may 2013. ISSN 1857-8659. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/549>. Date accessed: 04 june 2020.