Балетската едукација во Штип

  • Sonja Zdravkova-Dzeparoska

Abstract

Балетот како една од  базичните изведувачки односно сценски уметниости, периодот на конституирање го поврзува со дејноста на француските и англиските уметници во периодот на ренесансата. Првите претстави именувани балет - Франција и маска - Англија имале синкретичен карактер. Дефинираната структура т.е. формата со експлицитно кинестетичка содржина била формулирана по повеќе од еден век подоцна. Датумот 2 март 1717 год., на кој била прикажана претставата „Љубовните авантури на Венера и Марс“ се смета за  раѓање на модерната балетска уметност прочистена од дополнителни, изразни системи.

References

Архив на град Штип, фонд на Сергеј Михајлов

Амиргамзаева O.A, Усова Н. О. 2002. Сам‹е знаменит‹е мастера балета России, Москва:ВЕЧЕ

Au Susan. 1988. Ballet and modern dance, London:Thames & Hudson Ltd.

Vaganova Agrapina. 1977. Osnovi klasičnog baleta, Beograd:Sportska knjiga

Жабева-Папазова Јулијана. 2004. Историјата на македонската пијанистичка уметност 1900-2002. Графопоинт: Велес

Здравкова-Џепароска, Соња. 2006. Историја и теорија на танцовата уметност, Скопје: МИ-АН

МÉчин šури‘.2003. Сон и Éв‹ балета. Санкт- Петербург:МÉчин šури‘

Митевски Димитар.1995. Музичкиот живот во Штип меѓу двете светски војни. Штип:Глобус

Прилепчански Венко. 1977. 30 години музичко училиште во Штип, Штип: Музичко училиште

Скаловски Тодор во Македонски народен театар 1945-1985, Ристо Стефановски гл. уредник, Скопје:МНТ, стр. 109-111

Шелков В. 1976. Школа класического танца. В. КастравицкаÉ, Москва: Искусство

CD-rom: Театарот на македонска почва, Скопје:ФДУ. 2001

Интернет извори:

http://www.mactheatre.edu.mk/ (10-18.12.2012)

http://www.pmv.org.rs (10.12.2012)

http://www.mpus.org.rs/mpus/index.php (13.12.2012)

Published
2013-09-11