Ороводните песни и нивната територијална дистрибуција во македонското традиционално обредно-пејачко изразување

  • Rodna Velickovska

Abstract

Ороводните песни се посебен вид на магиски практики во кои во основата стои образец на организирано движење (Народное музыкальное творчество 2005: 110).

Македонските ороводни песни во животот на традиционалната селска заедница се тесно поврзани со особеностите на локалните системи на народната обредно-пеачка култура. Пеењето на оро е групно кое одговара на колективниот почеток на традиционалните танци. Нивните основни генетски функции се јавуваат условени од музичкиот ритам и моториката на кореографските движења, а определувањето на кореографската композиција е прицврстена за кореографскиот напев кој никогаш не се менува.

Published
Sep 11, 2013
How to Cite
VELICKOVSKA, Rodna. Ороводните песни и нивната територијална дистрибуција во македонското традиционално обредно-пејачко изразување. Yearbook - Faculty of Music Art, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp.167-186, sep. 2013. ISSN 1857-8659. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/633>. Date accessed: 04 june 2020.