Поводи и места за играње во етничкиот предел Скопска Црна Гора

  • Elena Trajceva

Abstract

Во северозападниот дел на Скопска Котлина се наоѓа релативно малиот етнички предел Скопска Црна Гора кој го сочинуваат 11 села од јужниот дел на подгорјето на истоимената планина. Населението на оваа пределска целина претставува посебна етничка група со свои изразени етнички особини и специфики во поглед на материјалната и духовната култура изразени преку народната носија, обичаите, начинот на живеење, психичките особини. Според етнокореолошките карактеристики обој етнички предел припаѓа на северното играорно подрачје кое се одликува со мошне специфичен и сложен игрaорен репертоар. Често се случува едно исто оро во различни села да се сретне со различен термин, а има случаи и кога едно оро за кое се користи ист термин да се разликува во поглед на изведувањето, односно структурата на играорниот образец (Јанковић, 1939: 186). Ората се одликуваат со голем број стилски карактеристики, како и со сложеноста на играорните обрасци особено кога станува збор за машките орски игри.
Published
Sep 11, 2013
How to Cite
TRAJCEVA, Elena. Поводи и места за играње во етничкиот предел Скопска Црна Гора. Yearbook - Faculty of Music Art, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp.195-202, sep. 2013. ISSN 1857-8659. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/635>. Date accessed: 15 oct. 2019.