Русалиски поворки – сличности и разлики со други поворки

  • Olivera Vasik

Abstract

Зимскиот дел од годината, времето од Митровден до Поклади (Прочка) е период кога се актуелни машките обредни поворки во многу краеви од Македонија. Во тоа таканаречено ,,мртво доба,, кога приридата мирува, машките представници на заедницата – представници на таканаречената ,,десна,, напредна страна на заедницата, имаат задача  со совите поворки и игри да ја подготват природата, поточно да ја ,,очистат,, од мрачните сили кои во тоа време делуваат, и да му овозможат на сонцето повторно да тргне на својот вообичаен пат.

References

Бојанин С. (2005). Забаве и световине и средњевековној Србији од краја XII до краја XV века, XX САНУ, Београд

Тановић С. (1955-1957). Народна ора у околини ЂевЂелије, ГЕИ САНУ књ. 4-6, Београд

Јанковић Д. и Љ. (1948). Народне игре, књига IV Просвета Београд

Published
2013-09-11