Свадбениот циклус во Малешево

  • Timko Cicakovski

Abstract

Пределот Малешево се наоѓа во источниот дел од Република Македонија и го зафаќа изворскиот дел на реката Брегалница. Опколен е со Малешевските планини и со падините на планината Влаина, Голак и Плачковица. Отворен е само спрема север по долината на реката Брегалница. Низ него поминува пат кој ја поврзува Струмица со Делчево, а преку Голаковиот премин поврзан е со Виничкиот и Кочанскиот крај (Константинов, 1992 : 154-155). Меѓу првите познати жители на овој регион били Тракијците, кои по доаѓањето на Словените, највероватно во целост биле асимилирани. Во Средниот век во оваа област се населиле неколку семејства од средна Европа, познатиот етникон Саси во гратчето Пехчево како и во селото Владимирово и Умлена. За време на турското владеење на ова подрачје масовно се населувале Турци и под нивен притисок еден дел од Малешевците, типично шопско население, било исламизирано, а друг дел емигрирал во соседните бугарски градови (Константинов, 1992 : 155).
Published
Sep 11, 2013
How to Cite
CICAKOVSKI, Timko. Свадбениот циклус во Малешево. Yearbook - Faculty of Music Art, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp.221-228, sep. 2013. ISSN 1857-8659. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/638>. Date accessed: 12 dec. 2019.