Стилски карактеристики на ората кај Мијаците

  • Marjan Andonovski

Abstract

Ората во Македонија по своите специфики и со своите стилски карактеристики се разликуваат од ората и игрите во другите играорни подрачја во соседните земји и воопшто на Балканот (Димовски, 1977: 16). Едни од првите истражувачи кои оставиле пишани податоци за стилот и играњето на ората кај Мијаците од Мала Река, биле сестрите Јанковиќ кои уште во 1934 година истражувале во истиот предел (Јанковић, 1939).  Според нив Мијаците лесно ги впиваат новите музички впечатоци и лесно ги совладуваат мелодиите, со тоа се стекнува уверување дека помеѓу нив скоро нема човек без слух. Смисолот за игра кај нив ништо не е помал од смисолот за музика (Јанковић.Љ, 1939: 116).

Published
Sep 11, 2013
How to Cite
ANDONOVSKI, Marjan. Стилски карактеристики на ората кај Мијаците. Yearbook - Faculty of Music Art, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp.229-236, sep. 2013. ISSN 1857-8659. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/639>. Date accessed: 04 june 2020.