ПРЕГЛЕД НА ПОЗНАЧАЈНИТЕ ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧИ

  • Дејан Методијески
  • Костадин Голаков

Abstract

Секојдневно во светот патуваат голем број на туристи кои посетуваат странски држави и територии. Дел од овие туристи за подобра навигација и запознавање на новите простори користат туристички водичи. Целта на овој труд е да биде направено дефинирање и преглед на позначајните туристички водичи во светот кои претставуваат еден од факторите за развој на меѓународниот туризам. Во трудот е консултирана постоечката литература поврзана со туристичките водичи и прикажан е нивниот историски развој. За потребите на трудот е спроведено квалитативно истражување базирано на интернетот и табеларно се претставени важните публикации од оваа специјализирана туристичка литература, како во светски рамки така и во Република Македонија.

Published
Jan 12, 2017
How to Cite
МЕТОДИЈЕСКИ, Дејан; ГОЛАКОВ, Костадин. ПРЕГЛЕД НА ПОЗНАЧАЈНИТЕ ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧИ. ФИЛКО / FILKO, [S.l.], v. 1, p. 555-563, jan. 2017. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/fe/article/view/1672>. Date accessed: 30 may 2020.
Section
Articles