МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ВО ТЕЛЕВИЗИСКИТЕ РЕКЛАМНИ ПОРАКИ

  • Снежана Петрова-Џамбазова

Abstract

Во статијата ќе се осврнеме на повеќе значајни согледувања во однос на употребата на македонскиот јазик во телевизиските рекламни пораки. Употребата на македонскиот стандарден јазик е особено акцентирана, поради фактот дека овие јазични пораки се наменети за широка публика и во однос на бројноста и во однос на ворасните категории,
и затоа што нивното секојдневно емитување и по неколку пати во текот на денот влијае во изградувањето на јазичната култура кај македонските зборувачи. Ќе опфатиме повеќе јазични појави и пројави на фонетско-фонолошки, на морфо-синтаксички, лексички, правописен план итн.

Published
Jan 12, 2017
How to Cite
ПЕТРОВА-ЏАМБАЗОВА, Снежана. МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ВО ТЕЛЕВИЗИСКИТЕ РЕКЛАМНИ ПОРАКИ. ФИЛКО / FILKO, [S.l.], v. 1, p. 713-717, jan. 2017. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/fe/article/view/1690>. Date accessed: 17 nov. 2018.
Section
Articles