ШПАНСКИОТ ЈАЗИК ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  • Марија Тодорова
  • Весна Коцева

Abstract

Во овој труд се анализира фактичката состојба на шпанскиот јазик како странски јазик во Р. Македонија, се истакнуваат причините за зголемениот интерес за изучување на шпанскиот јазик и шпанската култура, се дава осврт на образовниот систем во државата и преку анализа на податоци се утврдува застапеноста на јазикот во високото образование односно се анализира изучувањето на шпанскиот јазик на државните и приватните високообразовни институции во Македонија. Целта на овој труд е да се
промовира јазикот, да се поттикне мотивацијата кај студентите да го изучуваат, да се вклучи јазикот во наставните програми на универзитетите во Р. Македонија не само како изборен предмет туку и како задолжителен, и за крај да се истакне потребата од стручни кадри кои ќе можат да 0одговорат на предизвиците од зголемениот интерес за овој јазик во иднина.

Published
Jan 17, 2017
How to Cite
ТОДОРОВА, Марија; КОЦЕВА, Весна. ШПАНСКИОТ ЈАЗИК ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. ФИЛКО / FILKO, [S.l.], v. 1, p. 989-995, jan. 2017. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/fe/article/view/1719>. Date accessed: 19 dec. 2018.
Section
Articles