НАУЧНАТА ФАНТАСТИКА НА ИВАН ЕФРЕМОВ

  • Јованка Денкова

Abstract

Во овој труд се разгледуваат четири романи од творештвото на познатиот руски писател Иван Антонович Ефремов „Senke prošlosti“ (1945), Звездани бродови“ (1948), „Маглината на Андромеда“ (1957), и „Срцето на змијата“ (1958). Најпрвин, ќе се укаже на некои дефиниции на жанрот научна фантастика, а потоа, согласно со теоретичарите на научната фантастика, ќе се укаже и на нејзините карактеристики и класификации. Притоа, преку анализа на овие четири научно-фантастични романи, познати во светски рамки, кои се само мал дел од неговото обемно творештво, ќе се разгледуваат особеностите на научната фантастика како жанр, и истите ќе се експлицираат преку ексцерпција на соодветни книжевни моменти во споменатите романи. На тој начин, ќе се потенцира што е она што го издвојува творештвото на Иван А. Ефремов од творештвото на останатите автори на научна фантастика во светски рамки.

Published
2018-01-30