КОНТРАСТИВНА АНАЛИЗА НА МОЖНИОТ НАЧИН ВО ИТАЛИЈАНСКИОТ И МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ВРЗ ПРИМЕРИ ЕКСЦЕРПИРАНИ ОД РОМАНОТ CANONE INVERSO ОД АВТОРОТ ПАОЛО МАУРЕНСИГ И ПРЕВОДОТ НА МАКЕДОНСКИ

  • Надица Негриевска

Abstract

Контрастивната лингвистика се занимава со споредување на два или повеќе јазика од синхрониски аспект и опфаќа три области на контрастивно или споредбено проучување: контрастивна анализа, теорија на преведување и анализа на грешките. Таа е една од најразвиените постапки во доменот на контрастивната лингвистика која се занимава со
систематско споредување на два или повеќе јазика со цел да се пронајдат сличностите и разликите меѓу споредуваните јазици. Предмет на нашиот труд е контрастивна анализа на можниот начин во италијанскиот и македонскиот јазик врз примери ексцерпирани од италијанскиот роман „Canone inverso“ од авторот Паоло Мауренсиг и преводот на македонски. Целта е да ги издвоиме сличностите и разликите во однос на неговата употреба со цел негово подобро усвојување, како и надминување на потешкотиите при неговото совладување од страна на македонските говорители кои го изучуваат италијанскиот јазик како странски јазик.

Published
2018-01-31