ЗБОРОВНИ ГРУПИ СО ПРИСВОЕН СУФИКС ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК И НИВНОТО ПРЕДАВАЊЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

  • Марија Леонтиќ

Abstract

Зборовната група (синтагма) со присвоен суфикс (iyelik grubu) се образува од заменка што ја добила наставката за генитив и од именка што ја има наставката за присвоен суфикс. Пр. benim kitabım / мојата книга. Во овој труд ќе се обработуваат синтагмите со присвоен суфикс и нивното предавање во македонскиот јазик.

Published
Feb 16, 2020
How to Cite
ЛЕОНТИЌ, Марија. ЗБОРОВНИ ГРУПИ СО ПРИСВОЕН СУФИКС ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК И НИВНОТО ПРЕДАВАЊЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК. ФИЛКО / FILKO, [S.l.], p. 210-215, feb. 2020. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/fe/article/view/3461>. Date accessed: 09 july 2020.